සකළ ඉෂ්ඨාර්ථසිද්ධිය සලසන ත‍්‍රිමූර්ති සිව්වරම් දෙව් සිලෝ යාදින්න | Brahma Vishnu Shiva God Prays

79


බ‍්‍රහ්ම විෂ්ණු ඉසිවර සහ සිව්වරම් දේවබල යාදිනි ©Copyrights – Soundlanka Produced by Soundlanka Introduced and Sung by Mahabodhi …

source