SEOClerks
Hindu Music

Astalakshmi stotram by Bombay sisters

SEOClerksAshtalakShmi stotram
AdilakShmi

sumanasavandita sundari mAdhavi
candra sahodari hemamaye |
munigaNamaNDita mokShapradAyini
ma~njuLabhAShiNi vedanute ||
paN^kajavAsini devasupUjita
sadguNavarShiNi shAntiyute |
jayajaya he madhusUdana kAmini
AdilakShmi sadA pAlaya mAm || 1 ||

dhAnyalakShmi

ayi kalikalmaShanAshini kAmini
vaidikarUpiNi vedamaye |
kShIrasamudbhava maN^galarUpiNi mantranivAsini mantranute || maN^galadAyini ambujavAsini
devagaNAshrita pAdayute |
jayajaya he madhusUdana kAmini
dhAnyalakShmi sadA pAlaya mAm || 2 ||
dhairyalakShmi
jayavaravarNini vaiShNavi bhArgavi
mantrasvarUpiNi mantramaye | suragaNapUjita shIghraphalaprada j~nAnavikAsini shAstranute ||
bhavabhayahAriNi pApavimocani
sAdhujanAshrita pAdayute |
jayajaya he madhusUdana kAmini
dhairyalakShmi sadA pAlaya mAm || 3 ||
gajalakShmi
jayajaya durgatinAshini kAmini
sarvaphalaprada shAstramaye |
rathagaja turagapadAdi samAv.rta
parijanamaNDita lokanute ||
harihara brahma supUjita sevita
tApanivAriNi pAdayute |
jayajaya he madhusUdana kAmini
gajalakShmi rUpeNa pAlaya mAm || 4 ||
santAnalakShmi
ayi khagavAhini mohini cakriNi
rAgavivardhini j~nAnamaye |
guNagaNavAridhi lokahitaiShiNi
svarasapta bhUShita gAnanute ||
sakala surAsura devamunIshvara
mAnavavandita pAdayute |
jayajaya he madhusUdana kAmini
santAnalakShmi sadA pAlaya mAm || 5 ||
vijayalakShmi
jaya kamalAsani sadgatidAyini
j~nAnavikAsini gAnamaye |
anudinamarcita kuN^kumadhUsara-
bhUShita vAsita vAdyanute ||
kanakadharAstuti vaibhava vandita
shaN^kara deshika mAnya pade |
jayajaya he madhusUdana kAmini
vijayalakShmi sadA pAlaya mAm || 6 ||

vidyAlakShmi
praNata sureshvari bhArati bhArgavi
shokavinAshini ratnamaye |
maNimayabhUShita karNavibhUShaNa
shAntisamAv.rta hAsyamukhe ||
navanidhidAyini kalimalahAriNi
kAmita phalaprada hastayute |
jayajaya he madhusUdana kAmini
vidyAlakShmi sadA pAlaya mAm || 7 ||
dhanalakShmi
dhimidhimi dhindhimi dhindhimi dhindhimi
dundubhi nAda supUrNamaye |
ghumaghuma ghuMghuma ghuMghuma ghuMghuma
shaN^khaninAda suvAdyanute || vedapurANetihAsa supUjita
vaidikamArga pradarshayute |
jayajaya he madhusUdana kAmini
dhanalakShmirUpeNa pAlaya mAm|| 8 ||

source

Tags
Show More
SEOClerks

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker