ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ? | Brahma Vishnu Maheshwara Story in Kannada

0 6ತ್ರಿದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರ ಸಂಗತಿ. ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ …

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.